Domácí čistička odpadních vod

Domácí čistička odpadních vod je inovativní technologické řešení, které přináší efektivní a udržitelný způsob zpracování odpadních vod přímo ve vašem domě. V dnešní době, kdy ekologie a udržitelnost hrají klíčovou roli ve společnosti, se stává čištění odpadních vod stále důležitější záležitostí. Domácí čistička odpadních vod vám umožňuje snadno a efektivně přeměnit odpadní vody z vašeho domova na bezpečnou formu, která může být opětovně využita nebo odvedena bez škodlivého vlivu na životní prostředí. Tato inovativní technologie přináší řadu výhod, mezi něž patří nejen ochrana životního prostředí, ale také úspora vody a snížení nákladů na odvoz odpadních vod. Domácí čistička odpadních vod vám umožňuje dosáhnout větší nezávislosti na externích zdrojích vody a přispívá k udržitelnějšímu životnímu stylu. Popis technologie  Odpadní voda přitéká do usazovací nádrže (A) přítokové části ČOV, kde je zbavena mechanicky plovoucích a usazených látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu. Z usazovací nádrže odtéká mechanicky předčištěná voda přepadem do aktivační nádrže (B). Aktivační nádrž (B) slouží k biologickému čištění odpadní vody. Ve spodní části tohoto prostoru je instalován jemnobublinný provzdušňovací systém, do kterého je pomocí dmychadla vháněn vzduch, a případně také nosič biomasy (C) pro zlepšení stability procesu přetížené nebo málo zatížené čistírny odpadních vod. Výhodou řešení je akumulační prostor (D) v celé čistírně, který je určen k akumulaci odpadní vody a k zajištění vyrovnání odtoku z čistírny. Aktivovaná směs z aktivace natéká do vertikální usazovací nádrže (E), odkud je pak vyčištěná voda odváděna mamutkou (F) do odtokového žlabu. Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je podle potřeby odváděn mamutkou do usazovacího a kalového prostoru (A).

Instalace čistírny odpadních vod

Čistírna je instalována ve výkopu na betonové desce (není třeba ji betonovat), napojena přes kanalizační hrdlo a zásobována vzduchem z dmychadla umístěného mimo ČOV. Nastavení základních funkcí je již z výroby a čistírna nevyžaduje žádné elektrické práce kromě zapojení dmychadla do zásuvky. Uvedení čistírny do provozu provádí dodavatel nebo autorizovaná servisní organizace. Typy pro 5 a 10 EO jsou vzhledem k rozměrům a hmotnosti přepravitelné na přívěsu a lze je umístit do výkopu bez použití jeřábu. Zpět na články