ZDRAVOTECHNIKA

Jednou z nejdůležitějších součástí domu je zdravotechnika. Pod tímto pojmem se skrývá veřejný vodovod, studna, veřejná kanalizace a žumpa.

Úkolem zdravotechniky je zajistit přítok i odtok vody.

Veřejný vodovod: zásobuje obyvatele upravenou pitnou vodou. Voda musí splňovat stanovené normy a musí být nezávadní. V pravidelných intervalech je kontrolována provozovatelem a regionálním úřadem veřejného zdravotnictví.

Studna: vlastní studnu je možné vybudovat téměř všude. Výhodou vlastní studny je, že voda nemusí procházet několikakilometrovými potrubími. Ve srovnání s dodávkou veřejným vodovodem je šetrnější k přírodě. Nevýhodou jsou jen vstupní náklady, avšak nejsou zapotřebí žádné další poplatky za odběr vody.

Kopaná studna: je charakteristická vyšší zásobeností. Vhodná je zejména v blízkosti řek, kde je podzemní voda mělce pod terénem. Vstupní náklady jsou vyšší než u vrtané studny. Přítok vody je slabší ve srovnání s vrtanou studnou.

Vrtaná studna: ve srovnání s vodou z kopané studny je kvalitnější a má vyšší přítok, avšak na druhé straně má malou zásobenost. Vstupní náklady jsou nižší. Nevýhodou je náročnější čištění vrtu.

Veřejná kanalizace: výhodou veřejné kanalizace je jednoduchý odvod odpadní vody. Nevyžaduje se žádná manipulace. Ve srovnání se žumpou není potřeba zajišťování vývozu odpadní vody spotřebitelem. Nevýhodou jsou vyšší vstupní náklady na vybudování kanalizační přípojky, finanční náklady na stočné.

Žumpa: využívání žumpy je vhodné tehdy, pokud není dostupná veřejná kanalizace. Výhodou jsou nízké náklady. Nevýhodou je, že se musí poměrně často odčerpávat odpadní voda, z toho důvodu je nutné vlastní zabezpečení vývozu na čistírnu odpadních vod. Žumpa musí být vodotěsná, aby nedocházelo k úniku odpadní vody do půdy, čímž by docházelo ke znečištění životního prostředí.

Zpět na články